Блог

За проекта за Закон за счетоводството, част 5

След силно критичния анализ, на който подложихме първата глава на проекта за Закон за счетоводството, днес ще се обърнем към една подчертано теоретична част на законопроекта, а именно принципите, върху които трябва да се осъществява счетоводната дейност. Без да се впускаме в теоретично обсъждане на значението на термина „принцип“, трябва да подчертаем, че принципите в счетоводството са от изключително значение. Те са водещото начало, основата, върху която се осъществява счетоводството. Нещо повече, съвременното счетоводство, в т.ч. международните счетоводни стандарти, са…Още

За проекта за Закон за счетоводството, част 4

Продължаваме с коментара по проекта за Закон за счетоводството. Днес ще обърна внимание на правата и задълженията на различните лица, участващи в счетоводния процес. Те, според проекта, са три основни: Министърът на финансите Ръководителят на предприятието Съставителят на финансовите отчети Тук е мястото да се посочи, че в първоначалния проект на закон, който беше предложен от Министерство на финансите, фигурата на съставителя на финансовите отчети липсваше. Това беше груба грешка и доведе до напълно основателни брожения в счетоводните среди. Слава…Още

За проекта за Закон за счетоводството, част 3

Днес ще разгледаме проекта за регламентиране на счетоводната документация. В предходната статия ви представих как законодателят е предпочел да регламентира текущото счетоводно отчитане в предприятията. За съжаление в този аспект хората, които са писали проекта, са пренесли механично доста от архаичните остатъци от регламентацията на счетоводството по време на тоталитарния режим. Нещо подобно се наблюдава и по отношение на регламентирането на счетоводната документация. Нека започнем, обаче, с положителните аспекти. Законопроектът прави промяна от досегашните изисквани в положителна посока, като допуска…Още

За проекта за Закон за счетоводството, част 2

След като ви представихме структурата на проекта за Закон за счетоводството, време е да се гмурнем в неговата същност. Днес ще обърнем внимание на начина, по който законопроектът регламентира текущото счетоводно отчитане. Една от основните задачи, поставена пред законопроекта, е да регламентира текущото счетоводно отчитане. За целта законопроектът изброява базовите теоретични постановки на счетоводството: Двустранно счетоводно записване; Текущо отчитане в хронологичен ред на възникналите стопански операции; Всеобхватно хронологично регистриране; Систематично (синтетично и аналитично) регистриране; Междинно и годишно приключване на регистрите;…Още

Третиране на гаранционен депозит по договор за наем от гледна точка на ЗДДС

Обичайна практика при сключване на договори за наем на недвижим имот е наемателят да заплати на наемодателя определена сума, която да служи като гаранция, че наемателят ще изпълнява всички свои задължения по договора. Такава сума често се дефинира с термин „гаранционен депозит“. Анализ на характера на гаранционния депозит По своя облигационно-правен характер гаранционният депозит би могъл да се определи както следва: Като задатък по смисъла на чл.93 от ЗЗД Задатъкът или общоприетото понятие „капаро“ е сума, която едната страна по…Още