Новини

10 офиса на НАП с нови сметки от 1 ноември

Десет териториални структури на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 ноември 2016 г. Става въпрос за офисите на НАП в Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София област. От 1 ноември всички плащания от дружества, регистрирани на територията на тези офиси, както и от физически лица с постоянен адрес там, трябва да стават по новите сметки. В случай на превод по закрита банкова сметка на НАП, наредените…Още

Сериозна промяна в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Както вече ви съобщихме, в ДВ бр.74 от 20.09.2016 г. беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Направените промени са доста сериозни. За ваше удобство изброяваме някои от основните изменения: – Регистърът на ЮЛНЦ се мести от съда в Агенция по вписванията; – Централният регистър на ЮЛНЦ в общественополезна полза се закрива; – Всички съществуващи ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в АВ до 31.12.2020. Няма да се дължи такса за това. –…Още

Изменение на ЗЮЛНЦ и съответни промени в ЗКПО

В ДВ бр.74 от 20.09.2016 е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за ЮЛНЦ. С преходните и заключителните разпоредби са направени промени и в Закона за търговския регистър, в Закона за регистър БУЛСТАТ, в ЗМДТ, в ЗДДС, в ЗКПО, в ЗДДФЛ, в ЗСч и в други закони. Очаквайте подробности.Още

НАП възстановява ДДС по-бързо и без проверка

От 1 септември НАП ще възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност облекченият ред за възстановяване на подоходен и местен данък да може да се прилага и за ДДС. Задължително условие за облекчения ред е в месечната справка-декларация да е посочена валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена. Затова от 1 септември в e-услугата за подаване на ДДС документи по интернет ще бъде дадена възможност…Още

Удостоверенията за местно лице по СИДДО ще се издават в офисите на НАП

От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България по смисъла на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) ще се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София. Съвсем скоро на сайта на НАП ще бъде достъпна и новата бланка на „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“ (Обр. № Окд-273).Още