Новини

Отлагане на влизането в сила на измененията в МСФО10 и МСС28

Миналата седмица (на 9 август 2015) Бордът издаде проект за отлагане датата на влизане в сила на измененията в МСФО10 и МСС28. Към настоящия момент планираната дата на влизане в сила е 1 Януари 2016. Да напомним в какво се състояха измененията в посочените два стандарта: Тези изменения бяха публикувани през Септември 2014 и целта им беше да се изяснят въпроси, свързани с прехвърлянето на активи от инвеститора към асоциираното предприятие или съвместното предприятие и обратно, като под прехвърляне се…Още

Изменения в ЗДДФЛ

Във вчерашния брой на Държавен вестник (бр.61/11.08.2015) освен пенсионната реформа под формата на изменение в КСО, беше обнародван и Закон за националната служба за охрана. В тази връзка са направени малки изменения в ЗДДФЛ, които касаят само НСО и неговите служители. Уточнява се, че в облагаемия доход на тези служители не се включват безплатната храна, порционните пари, вещевото имущество и снаряжение, различни обезщетения и помощи. Служебните им правоотношения се приравняват на трудови. Изменението на ЗДДФЛ влиза в сила от 1…Още

Изменения в КСО

Публикувани са измененията в КСО във връзка с пенсионната реформа. Интересното е, че с допълнителните разпоредби се отменя пар.2а от ДР на Кодекса на труда, който беше приет и обнародван на 17.07.2015 г. При това отмяната важи с обратна сила – отново от 17.07.2015 г. Въпросният параграф освобождаваше микро- и малките предприятия от задълженията да спазват изискванията на чл.136а (удължаване на работно време) и чл.138а (въвеждане на непълно работно време). Също така тези предприятия бяха освободени от задължението по чл.181…Още

Доклад на EFRAG от проучване за бъдещото прилагане на МСФО9

На 4 август EFRAG публикува доклад – обобщение на мненията на бизнеса, събрани чрез попълване на въпросник по бъдещото прилагане на МСФО9. Въпросникът е част от предварителния етап по приемане на МСФО9 от ЕС. Целта на проучването е да се изясни степента, до която бизнесът продължава да има същите притеснения, които беше изразил при предходни полеви тестове, и след окончателното публикуване на МСФО9 през юли 2014. В проучването са взели участие 24 компании, като повечето от тях са представили само…Още

Проект за пояснения към МСФО15

На 30 юли Съветът по МСС публикува предложение за пояснения и допълнителни преходни облекчения към МСФО15. Общественото обсъждане е открито до 28 октомври 2015 г. Поясненията са в посока: идентификация на задължението за изпълнение по договор; как да се определи дали дадена от страните, които участват в сделката, е титуляр или агент; как да се определи дали даден лиценз дава на клиента право на достъп или право на използване на на някаква интелектуална собственост на предприятието.Още