Стартира онлайн проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от статистическата информация, произвеждана и публикувана от Националния осигурителен институт (НОИ).

Специално и детайлно разработената за целта анкетна карта е изпратена на около 70 заинтересовани страни – държавни органи, социални партньори, неправителствени организации, образователни и научни институции и др. Анкетната карта е достъпна за всички и на интернет страницата на НОИ.

С търсената обратна връзка и препоръките по отношение на достъпността, надеждността, актуалността и качеството на публикуваната статистика, НОИ се стреми по-точно да определи силните и слабите страни на статистическите данни за държавното обществено осигуряване. В резултат институтът ще може да планира и да предприема конкретни стъпки към постигане на още по-високи стандарти за адекватност, точност, навременност, достъпност, яснота.

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на интернет страницата на НОИ в обобщен вид. Анонимността на участниците и конфиденциалността на отговорите са напълно гарантирани.