Данъци

Министерство на финансите публикува проект за промяна на ЗКПО за обществено обсъждане

На 12.09.2015 г. Министерство на финансите публикува на сайта си проект за промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане. Както обикновено в преходните и заключителните разпоредби са включени промени и в останалите данъчни закони. Срокът за изпращане на коментари и становища е 26.09.2015 г. Най-съществена е промяната в ЗДДФЛ. Въвежда се нов данък върху дохода – между 0 и 2% от данъчната основа в полза на местния общински бюджет. Всяка община до 31 октомври на годината има право да определи…Още

Третиране на гаранционен депозит по договор за наем от гледна точка на ЗДДС

Обичайна практика при сключване на договори за наем на недвижим имот е наемателят да заплати на наемодателя определена сума, която да служи като гаранция, че наемателят ще изпълнява всички свои задължения по договора. Такава сума често се дефинира с термин „гаранционен депозит“. Анализ на характера на гаранционния депозит По своя облигационно-правен характер гаранционният депозит би могъл да се определи както следва: Като задатък по смисъла на чл.93 от ЗЗД Задатъкът или общоприетото понятие „капаро“ е сума, която едната страна по…Още

Изменения в ЗДДФЛ

Във вчерашния брой на Държавен вестник (бр.61/11.08.2015) освен пенсионната реформа под формата на изменение в КСО, беше обнародван и Закон за националната служба за охрана. В тази връзка са направени малки изменения в ЗДДФЛ, които касаят само НСО и неговите служители. Уточнява се, че в облагаемия доход на тези служители не се включват безплатната храна, порционните пари, вещевото имущество и снаряжение, различни обезщетения и помощи. Служебните им правоотношения се приравняват на трудови. Изменението на ЗДДФЛ влиза в сила от 1…Още

Проект за промяна в ЗДДФЛ входиран в парламента

Днес явно е ден на законопроекти от нашата сфера. Преди малко беше входиран и проект за промяна в ЗДДФЛ. Предложението е на групата на ПФ и по същество представлява форма на семейно подоходно облагане, което обаче противоречи на концепцията на плоския данък. Да видим дали ще мине. http://parliament.bg/bills/43/554-01-147.pdfОще