Няма как да не започна писанията си в този блог с проекта за Закон за счетоводството. Този законопроект е толкова важен и толкова чакан, че смятам за редно да му обърнем дължимото внимание. Започнах да пиша и установих, че всъщност имам много какво да споделя по тази доста обширна тема. За това в няколко поредни статии ще се опитам да изложа моето виждане за плюсовете и минусите на законопроекта. Първо, в тази статия, ще представя самия проект за Закон за счетоводството. В следващите статии ще изложа коментарите си по него.

И така, Министерски съвет внесе проект за Закон за счетоводството в Парламента на 29.07.2015 г. Законопроектът е входиран под номер 502-01-64. С него се транспонира Директива 2013/34/ЕС от 26.06.2013 г. и Директива 2014/95/ЕС.

Проектът е разделен на 9 глави, както следва:

Глава 1 Общи положения

Уточнява се обхватът на закона, определят са изискванията към текущото счетоводно отчитане, счетоводните документи, съхраняването на счетоводната информация. Дефинират са правомощията на Министъра на финансите, както и правата и задълженията на ръководителя на предприятието. Посочват се изискванията към съставителите на финансовите отчети.

Глава 2 Категории предприятия

Разпоредбите в тази глава са новост в счетоводното право и са продиктувани от изискването за транспониране на Директива 34. В главата се определят критериите за класифициране на предприятията и съответните групи от предприятия в четирите категории – микро, малки, средни и големи.

Глава 3 Финансови отчети

Определят се изискванията за начина, по който се изготвят и представят финансовите отчети, както и счетоводните принципи, които следва да бъдат спазвани. Уточняват се правилата за извършване на инвентаризация. Регламентира се изготвянето и представянето и на консолидирани финансови отчети.

Глава 4 Приложима счетоводна база

Разграничава предприятията, които са задължени да прилагат Международните стандарти за финансово отчитане, от тези, които следва да прилагат Национални счетоводни стандарти.

Глава 5 Независим финансов одит

Определя обхвата на предприятията, които подлежат на независим финансов одит от регистрирани одитори.

Глава 6 Публичност на финансовите отчети

Определя изискванията за публикуване на финансовите отчети в Търговския регистър или по друг начин.

Глава 7 Годишни доклади

Детайлизира изискванията към съдържанието и лицата, които изготвят годишен доклад за дейността, декларация за корпоративно управление, нефинансова декларация, доклад за плащанията към правителството – както индивидуални, така и консолидирани.

Глава 8 Бюджетни предприятия

Определя се редът за осъществяване на счетоводно отчитане и за изготвяне и представяне на финансовите отчети от бюджетните предприятия.

Глава 9 Административно наказателни разпоредби

Регламентирани са видовете нарушения и съответните имуществени санкции и глоби.

Това е на кратко структурата на проекта за Закон за счетоводството. В следващите статии ще се опитам да представя анализ на проекта по същество.