[:bg]Счетоводство[:en]Accounting[:]

Отчитане на събития, развиващи се в повече от един отчетен период

В практиката не са един и два случаите, в които предприятието се изправя пред събития или влиза в транзакции, чиято продължителност се развива в повече от един отчетен период. Такава може да е ситуацията, в която едно дружество извършва услуга на свой клиент с голяма продължителност – например строеж на кораб или строително-монтажни работи на голям строителен обект и други подобни, нека ги наречем – дългосрочни услуги. Дългосрочни са всички услуги, чието предоставяне започва в един отчетен период и завършва…Още

За проекта за Разяснение на МСС21

През 2014 г. Комитета по разяснения към СМСС беше сезиран с един на пръв поглед ясен въпрос – „Кой курс трябва да се използва при отчитане на авансово плащане по сделка в чуждестранна валута?“. По-конкретно питането е развито в следния сценарий: По кой валутен курс трябва да се признае приходът от сделката – този в момент Т0, Т1 или Т2, където моменти са: В момент Т0 предприятието сключва с клиент сделка за продажба на някаква стока, като цената е деноминирана…Още

Отново за паричните потоци, част 4

Продължаваме с класификацията на паричните потоци. Днес ще разгледаме някои по-особени случаи, които предизвикват интерес. Лихви Предприятието следва да представи платените и получените лихви като отделни статии. МСС7 признава, че по отношение на нефинансовите предприятия няма консенсус за това как да се класифицират получените и платени лихви. Ето защо стандартът оставя този избор на усмотрението на ръководството, но изисква избраната от предприятието класификация да се прилага последователно от период на период. Платените лихви могат да бъдат класифицирани по два начина,…Още

Отново за паричните потоци, част 3

Продължавам с поредицата за паричните потоци, като следващите две статии ще бъдат посветени на тяхната класификация според изискванията на МСС7. Тази част от разработката беше публикувана като отделна статия в бр.5 от 2015 г. на Списанието на ИДЕС. Изготвянето и представянето на Отчет за паричните потоци попадат в обхвата на Международен счетоводен стандарт 7. Едно от основните изисквания на МСС7 е предприятията да класифицират паричните си потоци в три категории – потоци от оперативна дейност, от инвестиционна дейност и от финансова…Още

Отново за паричните потоци, част 2

В предходната статия представих значението на информацията за паричните потоци. В част 2 от поредицата ще разгледам основните понятия, свързани с тази тема. Отчетът за паричните потоци е предназначен да осигурява информация за постъпленията в и плащанията от предприятието, осъществени през отчетния период. Както формулира PricewaterhouseCoopers той „трябва да се фокусира върху идентифицирането на паричните резултати от сделките с външни за предприятието страни и ефектите им върху паричното му състояние“. В Отчета за паричните потоци се представят само ефектите от…Още