Съдействие за стартиране на бизнес

Оказваме пълно съдействие на клиенти, които желаят да започнат свой бизнес, в това число:

  • Изготвяне на учредителни документи;
  • Регистриране на новото юридическо лице в Търговския регистър;
  • Консултиране на клиента по въпроси, свързани с откриване и водене на разплащателна сметка, покупка на касов апарат, водене на касова книга;
  • Информиране на клиента по основни въпроси, свързани с трудово-осигурителните и данъчни задължения;
  • Изготвяне на начален бизнес план

Възнаграждението представлява еднократна фиксирана сума.