Администриране на персонал

Частична услуга, подходяща за клиенти, които имат организирано счетоводство на място, но не желаят да правят допълнителни разходи за наемане на ТРЗ специалист. Услугата включва пълно обслужване по ТРЗ въпросите, в това число:

  • Изготвяне на всички документи, свързани с трудовите и извънтрудовите правоотношения
  • Поддържане на трудови досиета
  • Изчисление на заплати, социални и здравни осигуровки и данъци върху дохода
  • Обработка на болнични листове
  • Оформяне на разчетно-платежни документи – ведомости, фишове и пр.
  • Подаване на всички необходими декларации в НАП
  • Изготвяне на всички документи, които са част от досието по здравословни и безопасни условия на труд*
  • Представителство пред органите на ИТ, НАП и НОИ
  • Консултации по въпроси, свързани с прилагане на КТ, КСО, ЗЗО, ЗБУТ и др.

Заплащането се формира на база брой наети лица.

*С изключение на тези, които се изготвят от специализирани предприятия като служби по трудова медицина, лаборатории за измервания и др. подобни.