На 4 август EFRAG публикува доклад – обобщение на мненията на бизнеса, събрани чрез попълване на въпросник по бъдещото прилагане на МСФО9.

Въпросникът е част от предварителния етап по приемане на МСФО9 от ЕС. Целта на проучването е да се изясни степента, до която бизнесът продължава да има същите притеснения, които беше изразил при предходни полеви тестове, и след окончателното публикуване на МСФО9 през юли 2014. В проучването са взели участие 24 компании, като повечето от тях са представили само количествени анализи, тъй като все още не разполагат с качествен анализ на въздействието на стандарта.

Накратко резултатите са:

  • Според повечето участници финансовите им активи, които до този момент са класифицирани като държани до падеж или на разположение за продажба, ще преминат SPPI-теста].
  • Участниците са се разделили в мненията си за въздействието върху кредитирането, както и дали са разрешени идентифицираните през 2012 и 2013 проблеми по отношение на обезценките.
  • Отделни участници продължават да откриват проблеми с отчитане на хеджирането.

Представителите на застрахователния бизнес искат отлагане на прилагането на стандарта за тяхната индустрия.

Представителите на банковия сектор напротив – искат приемане на МСФО9, при това с възможност за ранно прилагане.

Няма участник, който да е призовал за отхвърляне на МСФО9.

Пълният текст на доклада на EFRAG.