Публикувани са измененията в КСО във връзка с пенсионната реформа.

Интересното е, че с допълнителните разпоредби се отменя пар.2а от ДР на Кодекса на труда, който беше приет и обнародван на 17.07.2015 г. При това отмяната важи с обратна сила – отново от 17.07.2015 г.

Въпросният параграф освобождаваше микро- и малките предприятия от задълженията да спазват изискванията на чл.136а (удължаване на работно време) и чл.138а (въвеждане на непълно работно време). Също така тези предприятия бяха освободени от задължението по чл.181 да изготвят Правилник за вътрешния трудов ред.

Очаквайте още информация по въпроса.

Пълен текст на измененията.