В ДВ бр.74 от 20.09.2016 е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за ЮЛНЦ. С преходните и заключителните разпоредби са направени промени и в Закона за търговския регистър, в Закона за регистър БУЛСТАТ, в ЗМДТ, в ЗДДС, в ЗКПО, в ЗДДФЛ, в ЗСч и в други закони.

Очаквайте подробности.