В ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., беше обнародван ЗИД на ЗКПО, с който се направи съществено изменение във фискалното третиране на разходите за активи, предоставени за лично ползване, или т.нар. разходи в натура. Промените са познати в обществото и под името “данък уикенд”. И така, с промяната в ЗКПО се променя третирането на активите на дружеството във връзка с тяхното използване. До този момент начинът на използване имаше значение само за превозните средства, като те се облагаха с окончателен…Още