Юридически лица с нестопанска цел

Сериозна промяна в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Както вече ви съобщихме, в ДВ бр.74 от 20.09.2016 г. беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Направените промени са доста сериозни. За ваше удобство изброяваме някои от основните изменения: – Регистърът на ЮЛНЦ се мести от съда в Агенция по вписванията; – Централният регистър на ЮЛНЦ в общественополезна полза се закрива; – Всички съществуващи ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в АВ до 31.12.2020. Няма да се дължи такса за това. –…Още

Изменение на ЗЮЛНЦ и съответни промени в ЗКПО

В ДВ бр.74 от 20.09.2016 е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за ЮЛНЦ. С преходните и заключителните разпоредби са направени промени и в Закона за търговския регистър, в Закона за регистър БУЛСТАТ, в ЗМДТ, в ЗДДС, в ЗКПО, в ЗДДФЛ, в ЗСч и в други закони. Очаквайте подробности.Още