Както вече ви съобщихме, в ДВ бр.74 от 20.09.2016 г. беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Направените промени са доста сериозни. За ваше удобство изброяваме някои от основните изменения:

– Регистърът на ЮЛНЦ се мести от съда в Агенция по вписванията;

– Централният регистър на ЮЛНЦ в общественополезна полза се закрива;

– Всички съществуващи ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в АВ до 31.12.2020. Няма да се дължи такса за това.

– ЮЛНЦ получават ЕИК, а не Булстат номер;

– В регистъра към АВ ще се обявяват:

1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;
2. уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите;
3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
4. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и докладът за дейността по чл. 40, ал. 2 за тези, определени за извършване на общественополезна дейност. Срок за публикуване на отчети – 30.06. Когато в две поредни години ЮЛНЦ в обществена полза не публикува отчетите си, му се отнема временно статута “в обществена полза”. Статутът се възобновява, след като се подадат отчетите.

– Покана за общо събрание ще се обявява в регистъра към АВ, а не в ДВ;

– Създава се Съвет за развитие на гражданското общество, който освен всичко останало и ще разпределя средства за финансиране на проекти на ЮЛНЦ в обществена полза. До 3 месеца МС трябва да приеме правилник за организацията и дейността на този Съвет.

 

ЗЮЛНЦ-20.09.2016