В ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., беше обнародван ЗИД на ЗКПО, с който се направи съществено изменение във фискалното третиране на разходите за активи, предоставени за лично ползване, или т.нар. разходи в натура. Промените са познати в обществото и под името “данък уикенд”.

И така, с промяната в ЗКПО се променя третирането на активите на дружеството във връзка с тяхното използване. До този момент начинът на използване имаше значение само за превозните средства, като те се облагаха с окончателен данък само, ако се използваха за управленски цели, или с други думи ЗКПО класифицираше превозните средства на:

 • Такива за дейността;
 • Такива за управленски цели.

Тази класификация се отменя. В тази връзка се отменят и разпоредбите, свързани с дефиницията на разходи за МПС, използвани за управленски цели, както и освобождаването от задължение за издаване на пътни листа за тези МПС.

Активите на предприятието вече се класифицират от гледна точка на използването им като:

 • Активи, които се използват единствено за дейността;
 • Активи, които са с двойна употреба – за дейността и за лично ползване.

Следните лица „ползват лично“ активи на дружеството:

 • Служители на предприятието;
 • Управители по договори за управление;
 • Собственици и съдружници, полагащи личен труд в дружеството.

Това означава, че съдружник, който използва активи на дружеството в качеството си на съдружник и без да полага личен труд в него, получава дивидент, а не доход в натура. Работодателят пък разпределя дивидент, а не извършва разход в натура.

Разходи в натура възникват, само когато е налице предоставяне на активи за лично ползване. При това не се прави разлика между активите. Няма значение дали са МПС, недвижими имоти, мобилни телефони, таблети, лаптопи или бормашина. Ако никакви активи не са предоставени за лично ползване, не възникват разходи в натура.

Разходите в натура се облагат с данък върху разходите в размер на 10% върху данъчната основа. Данъкът се определя веднъж годишно с годишната данъчна декларация и се плаща до 31.03 на следващата година.

Най-важният аспект във връзка с данъка върху разходите в натура е определянето на тяхната данъчна основа. Тук вече ЗКПО прави разлика между видовете активи.

Основният принцип е, че данъчната основа е процент от сумата на общите разходи, направени през календарната година, във връзка с използването на актива. Общите разходи се определят по следната формула:

Формула на общите разходи

Отбележете, че до този момент данъчната основа на разходите за МПС, използвано за управленски цели, НЕ включваше амортизация.

От счетоводните разходи се приспадат:

 • Представителни разходи;
 • Социални разходи;
 • Разходи, които са признати в облагаемия доход на лицето;
 • Разходи, за които лицето дължи заплащане.

Данъчната основа на МПС се определя по един от следните варианти:

Вариант Формула
Вариант 1  Формула на МПС вариант 1
Вариант 2  Формула на МПС вариант 2
Вариант 3  Формула на МПС вариант 3

Ако дружеството избере вариант 1 или 2, трябва да може да обоснове документално личното ползване. Задължително се издават пътни листа.

Ако дружеството избере вариант 3, не е необходимо да обосновава документално разходите за МПСто с пътни листа.

Само за 2016 г., данъчната основа за разходите в натура за МПСтата, които са били използвани за управленска дейност и за които не е издаван пътен лист и/или разходите, за които, са били обосновавани с касов бон, ще се определя САМО по вариант 3.

Данъчната основа на недвижимите имоти се определя по един от следните варианти:

Вариант Формула
Вариант 1  Формула на имоти вариант 1
Вариант 2  Формула на имоти вариант 2

Дружеството трябва да може да обоснове документално размера на личното ползване. Задължително трябва да се съставят документи за целта.

Данъчната основа на всички останали активи (телефони, таблети, лаптопи и пр.) се определя по един от следните варианти:

Вариант Формула
Вариант 1  Формула на активи вариант 1
Вариант 2 Друга основа, която може да бъде обоснована документално

Предприятието има право да избере дали да отнася разходите в натура в облагаемия доход на лицата или да приложи режима на окончателния данък върху разходите по ЗКПО. Този избор ще се извършва еднократно за годината в ГДД за предходната година. Само за 2016 г. изборът ще се направи в ГДД за 2016, тъй като ГДД за 2015 вече са подадени. Освен еднократен, изборът е и всеобхватен, не е селективен, т.е. важи за всички физически лица. Предприятието няма да може да избере да отнася лично ползваните активи от лица, които се осигуряват на и повече от максимален осигурителен доход, в техния облагаем доход (и така да ги облага само с 10%), а за останалите лица да прилага облагане по ЗКПО.

 

За ваше удобство прикачаме сравнителна таблица на старите и новите текстове в ЗКПО. Таблицата не отразява промените, които касаят задълженията на чуждестранните лица да посочват данни за собствениците си.

ЗКПО-лично ползване-201609