На 12.09.2015 г. Министерство на финансите публикува на сайта си проект за промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане. Както обикновено в преходните и заключителните разпоредби са включени промени и в останалите данъчни закони. Срокът за изпращане на коментари и становища е 26.09.2015 г.

Най-съществена е промяната в ЗДДФЛ. Въвежда се нов данък върху дохода – между 0 и 2% от данъчната основа в полза на местния общински бюджет. Всяка община до 31 октомври на годината има право да определи размера на ставката за данъка, който ще е в полза на местната власт за следващата година. Ако общинският съвет не вземе такова решение, ставката ще се приема за 0. Данъкът ще се внася по сметка на общината.

Другата съществена промяна е в Закона за ограничаване на плащанията в брой – лимитът, над който плащанията трябва да са по банков път, спада на 5000 лв.

Има интересни промени в ЗМДТ и ЗДДС.

За повече информация, вижте линковете по-долу:

Проект на ЗИДЗКПО

Мотиви към проекта за ЗИДЗКПО