Миналата седмица (на 9 август 2015) Бордът издаде проект за отлагане датата на влизане в сила на измененията в МСФО10 и МСС28. Към настоящия момент планираната дата на влизане в сила е 1 Януари 2016.

Да напомним в какво се състояха измененията в посочените два стандарта:
Тези изменения бяха публикувани през Септември 2014 и целта им беше да се изяснят въпроси, свързани с прехвърлянето на активи от инвеститора към асоциираното предприятие или съвместното предприятие и обратно, като под прехвърляне се разбира, както продажба, така и вноска. Според промените, когато активът, който се прехвърля, представлява стопанска дейност, инвеститорът признава печалба или загуба. Ако обаче активът не включва стопанска дейност, инвеститорът признава частично печалба или загуба, а непризнатата печалба или загуба се елиминира за сметка на себестойността на инвестицията.

През Февруари 2015 Бордът възложи на своите служители да разработят допълнителна промяна в двата стандарта, с която да изяснят:

  • как ще се отчитат елиминираната непризната загуба, ако тя надвишава балансовата стойност на инвестицията;
  • как ще се отчита прехвърлянето на активи, ако те включват и участия в собствения капитал;
  • някои други въпроси, свързани с промяната от септември 2014.

В тази връзка беше решено, че е необходимо да се отложи датата на влизане в сила на измененията от Септември 2014.

Междувременно, през Юни 2015 Бордът реши, че възложените за разработване въпроси следва да бъдат част от големия проект на Борда за подобряване и опростяване на отчитането на инвестиции по метода на собствения капитал. В тази връзка Бордът приема, че цялостното изменение на МСФО10 и МСС28 следва да бъде част от този проект и частичнта им промяна трябва да бъде отложена.

Не се предвижда нов срок, в който изменението от Септември 2014 да влезе в сила.
Същевременно, ранното му прилагане се разрешава.

Проектът ED/2015/7 може да бъде намерен на следния линк.