След като на 9 юли стандартизационната организация на САЩ – FASB, прие едногодишно отлагане на влизането в сила на новия МСФО 15 Признаване на приходи, на 22 юли Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) взе същото решение. През септември Съветът ще вземе формалното решение за конкретната нова дата, на която стандартът ще влезе в сила.

Междувременно към МСФО15 ще бъдат публикувани пояснения, които са важни за улесняване на прилагането му. Целта на отлагането е да се даде време на предприятията да започнат прилагането на стандарта в светлината на тези пояснения. Другата цел на отлагането е стандартът да започне да се прилага от двете страни на океана едновременно.